Allmänna villkor

OBS Fr.o.m. 2016-12-31 tar vi ej emot nya beställningar.

ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att beställa tjänster från Artistconnector godkänner du följande villkor.

 

INLEDNING

Artistconnector drivs av företaget Artistconnector Norrköping, organisationsnummer 7707281999.

 

Artistconnector tillhandahåller på nedan angivna villkor tjänster för artister/musiker att distribuera/marknadsföra sig och sin musik.

Dessa allmänna villkor, nedan kallat ”Villkoren”, inklusive dess bilagor, utgör fullständigt avtalsinnehåll mellan Artistconnector och Kund för Artistconnectors tjänster. För respektive tjänst kan specifika avtalsvillkor tillkomma vilket framgår i tjänstebeskrivningen.

 

KUND

Kund kan hos Artistconnector beställa tjänster på www.artistconnector.se eller via överenskommelse genom e-post. Endast fysiska personer som är över 18 år och har behörighet att ingå och möjlighet att fullfölja avtal får bli Kund. Kund skall ange sina egna korrekta person- och adressuppgifter samt tillse att dessa uppgifter hålls uppdaterade hos Artistconnector. Genom beställning bekräftar Kund att denne tagit del av och accepterat dessa Villkor och åtar sig att följa Artistconnectors – vid var tid meddelade – instruktioner för tjänsterna. Missbruk av Artistconnectors tjänster ska anmälas till info@artistconnector.com.

 

ANSVAR

Artistconnector garanterar att Kund får beställd tjänst i enlighet med gällande villkor förutsatt att Kund uppfyllt befintliga krav gällande material och betalning av kostnaden för tjänsten. Artistconnector är inte i något fall skyldigt att lämna ersättning till Kund på grund av felaktiga uppgifter, fel eller brist i material, sen eller utebliven leverans eller utebliven betalning eller av annan anledning. För det fall Artistconnector ändå befinns skyldigt att lämna ersättning till Kund eller tredje part i fall som anges ovan, skall den Kund som orsakat skadan ersätta Artistconnector fullt ut.

Artistconnector svarar inte för korrektur- eller skrivfel i material och inte heller i något fall för Kunds förlust av data eller för att bud förvanskats eller inte kommit fram.

Artistconnectors hemsida är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Hemsidan kan dock komma att drabbas av driftstörning och Artistconnector försöker alltid åtgärda detta så fort som möjligt. Artistconnector informerar via sin nyhetssida om planerade arbeten som innebär driftstörningar. Kund äger inte i något fall rikta krav mot Artistconnector på grund av driftstörningar, eller för att tjänster inte varit åtkomliga, fungerat tekniskt tillfredsställande eller innehållit datavirus eller liknande fel. Artistconnectors ansvar gentemot Kund är under alla förhållanden begränsat till ersättning för direkt skada och uppgår inte i något fall till mer än ett belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp.

 

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Artistconnector avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandla de personuppgifter som lämnas av Kund till Artistconnector konfidentiellt.

Personuppgifter som samlas in i samband med Kunds beställning av tjänster hos Artistconnector lagras elektroniskt. Syftet med Artistconnectors behandling är att tillhandahålla och administrera tjänster och de resultat som fås genom dessa, att utvärdera och förbättra tjänsterna, att tillhandahålla såväl generell som kundanpassad nyhetsinformation och andra erbjudanden kring Artistconnector och att följa upp erbjudanden och andra marknadsföringsaktiviteter för att i framtiden kunna ge relevanta och intressanta erbjudanden. Artistconnector kommer att behandla all information konfidentiellt och personuppgifterna kommer varken att säljas eller lämnas ut till annan än Artistconnector förutom för behandling för Artistconnectors räkning. Inom ramen för sådan behandling för Artistconnectors räkning kan personuppgifter komma att överföras till stat utanför EU/EES-området.

Kund äger rätt att, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), erhålla information från Artistconnector om behandlingen av de personuppgifter som rör Kund. Artistconnector kommer att på Kunds begäran eller på eget initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kund har vidare rätt att begära att Kunds uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring. Förfrågningar och information om Artistconnectors behandling av personuppgifter lämnas av Artistconnectors kundtjänst via e-post: support@artistconnector.com.

Genom Kunds beställning av tjänster samtycker Kund till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.

 

AVTALSTID OCH ÅNGERTID

Dessa villkor träder i kraft när Kund registrerat sig som Kund hos Artistconnector genom beställning på hemsidan eller via e-post och gäller därefter tills vidare.

Kund äger rätt att ångra köp genom kontakt med Artistconnector kundtjänst via e-post innan den beställda tjänsten aktiverats eller beställts hos Samarbetspartner till Artistconnector.

Artistconnector äger rätt att fritt besluta avveckla tjänster och säga upp samtliga kunder med tillämpning av trettio (30) dagars uppsägningstid.

Kunds rätt att ångra sitt köp anses förverkad när inbetalning av beställd tjänst erhållits av Artistconnector, såvida inte särskilda villkor föreligger (se nedan under Garanti).

 

SAMARBETSPARTNERS

Dessa villkor kan vara, men är inte uteslutande, giltiga även för beställning av tjänster hos Artistconnectors samarbetspartners. Varje Samarbetspartner har rätt att stifta egna Allmänna Villkor som gäller vid beställning även vid beställning via Artistconnector.

 

GARANTI

Artistconnector garanterar att utföra tjänster enligt angivna villkor. Kund äger inte rätt att ångra sitt köp eller kräva ersättning om resultat av promotionaktivitet inte anses tillfredsställande.

 

ÖVRIGT

Artistconnector erhåller, enligt dessa villkor, rätt att fritt sprida Kunds musik i promotionsyfte på valfritt sätt.

 

Artistconnector äger rätt att neka Kund marknadsföring via Artistconnector om kunds musik ej uppfyller Artistconnectors gällande villkor. Kundens musik får ej innehålla rasistisk, hatisk, pornografisk, homofobisk eller på annat sätt nedvärderande mot andra, propaganda. Artistconnectors beslut att neka marknadsföring kan ej överklagas.

 

FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Artistconnector äger rätt att avsäga sig marknadsföring av Kunds musik via Artistconnector om Kund bryter mot bestämmelser i dessa Villkor.

 

ÄNDRING AV VILLKOR

Artistconnector förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor genom att ge information om sådan ändring på nyhetssidan. De nya villkoren träder i kraft tidigast tio (10) dagar efter att de publicerats på hemsidan.

Kund som inte, i samband med beställning, godkänner Villkoren äger inte rätt att kräva att Artistconnector ska uppfylla sin del av villkoren.

 

ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Artistconnector har rätt att överlåta alla eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Villkor inom ramen för försäljning av hela eller delar av Artistconnectors tillgångar. Vid eventuell överlåtelse kommer Artistconnector på hemsidan informera om vem som efter överlåtelsen har övertagit rättigheterna och skyldigheterna.

Kund äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

 

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Svensk rätt skall gälla för dessa Villkor, såsom den tillämpas på avtal som slutits i Sverige mellan svenska parter. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa Villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol.

Artistconnector

Grundläggaregatan 90

603 48 Norrköping

 

Telefon: +46 723 219200

Email: info@artistconnector.com

Allmänna villkor